•  
  •  
  •  
  •  
  •  
 06-46/391-177    

I. Hejőszalonta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális bérlakások bérbevételének szabályairól szóló 1/2021.(I. 08.) önkormányzati rendeletének 3. § (1) bekezdése alapján az EFOP-2.4.1-16-2017-00016 projekt keretében pályázatot ír ki az alábbi ingatlanok szociális alapon történő bérbevételére:

 

 

 

1. Hejőszalonta, Ady Endre utca 5. szám alatti 75 négyzetméter nagyságú, összkomfortos, gázfűtéses lakás, melynek elosztása:3 szoba, konyha, fürdőszoba, tároló.


2. Hejőszalonta, Dózsa György utca 10. szám alatti 58 négyzetméter nagyságú, összkomfortos, gázfűtéses lakás, melynek elosztása: 2 szoba, konyha, fürdőszoba, előtér.

3. Kossuth Lajos utca 55. szám alatti 41 négyzetméter nagyságú, összkomfortos, gázfűtéses lakás, melynek elosztása: 2 szoba, fürdőszoba, előtér.


4. Hejőszalonta, Petőfi utca 13. szám alatti 93 négyzetméter nagyságú, összkomfortos, gázfűtéses lakás, melynek elosztása: 3 szoba, konyha, fürdőszoba, WC, előtér.


5. Hejőszalonta, Petőfi utca 28. szám alatti 74 négyzetméter nagyságú, összkomfortos, gázfűtéses lakás, melynek elosztása: 2 szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba, háztartásihelység, előtér.


6. Hejőszalonta, Rákóczi utca 3. szám alatti 98 négyzetméter nagyságú, összkomfortos, gázfűtéses lakás, melynek elosztása: 3 szoba, konyha, fürdőszoba, előtér.

II. A pályázónak az alábbi együttes feltételeknek kell megfelelnie:


a. Az EFOP – 1.6.2. 16-2017-00026 azonosító számú „szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)” azonosító számú projektbe bevont célszemély, aki rendelkezik egyéni vagy családi fejlesztési tervvel 

b. a pályázó, valamint a vele együtt költöző személyek nem rendelkeznek vagyonnal, 

c. a pályázónak, illetőleg a vele együtt költöző személyeknek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 250%-át, amelynek számításánál az Sztv. 10.§ (1)-(5) bekezdések rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni,

d. a pályázó közüzemi díj hátralékkal nem rendelkezik a pályázat benyújtásakor,

e. a pályázó nagykorú magyar állampolgár,

f. a pályázó, vagy a vele együtt költöző személyek bármelyikének a bérbeadóval kötött bérleti szerződése nem az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, vagy tűrhetetlen magatartás tanúsítása miatt került megszüntetésre a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül,

g. a pályázó a kérelem benyújtásakor és az azt megelőző 1 évben rendelkezik Hejőszalontai lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel és életvitelszerű ott tartózkodik,
h. nyilatkozik arról, hogy vállalja a bérleti szerződés fennállása alatt életvitelszerűen a bérelt ingatlanban fog lakni, i. nyilatkozik arról, hogy büntetőeljárás nem folyik ellene, illetve büntetlen előéletű,

j. nyilatkozatában vállalja, hogy minden tankötelezett korú gyermeke tankötelezettségének eleget tesz, melyhez iskolalátogatási igazolást mellékel.


III. A lakások Hejőszalonta Község Önkormányzata polgármesterével történt előzetes egyeztetés alapján tekinthetőek meg a pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidőn belül.

IV. A lakbér havi összege 200,-Ft/m2 /hó, mely nem tartalmazza a közüzemi szolgáltatások díjait. A bérlakások várható átlagos fenntartási költsége havi 10-20.000,- forint.

V. A bérleti jogviszony 5 éves időtartamra kerül megkötésre, melynek tartalmi elemeit a bérleti szerződés rögzíti. A bérleti szerződés vonatkozik nemcsak a lakás, hanem annak berendezési tárgyai használatára is, melyek használati díját a lakbér tartalmazza.

VI. A pályázatot kizárólag írásban, a jelen kiírás melléklete szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani, Hejőszalonta Község Önkormányzatához 2021. március 31. napjáig.

VII. A pályázat elbírálásának határideje 2021. április 7. napja.

VIII. A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek:

a) a több halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő kérelmező,

b) ahol a rászoruló személy és a vele életvitelszerűen együtt lakó hozzátartozók a létfenntartáshoz szükséges mértéken felül nem rendelkeznek vagyonnal,

IX. A szociális bérlakás használatával járó együttműködési kötelezettségek:

a. a bérlő köteles az Önkormányzati Hivatallal együttműködni és a közüzemidíjak befizetésének szolgáltató általi igazolását az arra történő felhívást követően a felhívásban jelzett határidőben belül benyújtani,

b. A bérlő köteles tűrni a bérbeadó igazolt képviselője általi ellenőrzést.

X. Érvénytelen a pályázat:

a) ha a pályázó pályázatát nem e pályázati kiírás melléklete szerint hiánytalanul kitöltött formanyomtatványon, annak mellékleteivel, a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelő módon, helyen és határidőben nyújtotta be, vagy

b) ha a pályázat nem felel meg a II. pontban foglalt feltételek bármelyikének.

 

Hejőszalonta,2021. március 22.

Anderkó József
polgármesterA környék nevezetességei


Strandfürdő

Tiszaújváros
 

Barlangfürdő

Miskolc
 

Lillafüred

Miskolc
 

Diósgyőri vár

Miskolc
Minden jog fenntartva: Nemesbikki Közös Önkormányzati Hivatal Hejőszalontai Kirendeltsége
Készítette: Kiss Sándor   www.visualcenter.hu